Logo
Logo
 • vedtægter

 • privatlivspolitik

vedtægter

Par. 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Kerteminde Senior-idræt og er hjemmehørende i Kerteminde Kommune. Foreningen er stiftet den 9. august 1995.

Par. 2. Formål:

Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt borgere i Kerteminde Kommune. Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelse af ældreidræt i kommunen.

Par. 3. Medlemskab af organisation:

Foreningen er tilsluttet DANSKE GYMNASTIK – OG IDRÆTSFORENINGER (DGI) og er forpligtiget til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love.

Par. 4. Optagelse af medlemmer:

Foreningen optager alle (der er fyldt 60 år) bosiddende i Kerteminde Kommune, der anerkender foreningens love og bestemmelser. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse og fødselsår.

Par. 5. Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmerne skal betale deres kontingent inden generalforsamlingen.

Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent.

Par. 5a. Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Par. 6. Foreningen:

Foreningen ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer, 2 menige medlemmer samt 2 suppleanter.

Par. 7. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Kun medlemmer, der har betalt kontingent, og personligt møder op kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning over det forløbne år og godkendelse af beretning.

3. Regnskab for det forløbne år og godkendelse af regnskab.

4. Budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.

5. Indkomne forslag.

6.Valg til bestyrelse, bilagskontrollanter, samt suppleanter.

a. Direkte valg af formand (lige år)

b. Direkte valg af kasserer (ulige år)

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert andet år)

d. Valg af suppleanter (hvert år)

e. Valg af bilagskontrollanter (hvert år)

f. Valg af bilagskontrollantsuppleanter (hvert år)

g. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med de øvrige poster.

7. Eventuelt.

Ved valg til foreningens tillidsposter, kræves mindst 1 års medlemskab, men der kan gives dispensation, hvis generalforsamlingen skønner det er berettiget.

Par. 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1⁄4 af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling, skal mindst 3⁄4 af underskriverne være tilstede.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat. På den ekstraordinære generalforsamling, kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

Par. 9. Bilagskontrol:

Bilagskontrollanterne skal mindst en gang årligt (inden generalforsamlingen) gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.

Par. 10. Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en særlige indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af opløsning, skal den formue der er i behold, tilfalde idrætsarbejde i Kerteminde Kommune.

Par. 11. Tegningsret:

Formand og kasserer tegner foreningen.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 31.1.2018.

privatlivspolitik for kerteminde senioridræt (ks)

1. Indledning

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Når du er medlem af KS er bestyrelsen dataansvarlig for personoplysninger. Vi behandler personoplysninger med det overordnede formål at ajourføre medlemsoplysninger.

2. Typer af personoplysninger

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du er medlem af KS:

 • Navn, adresse og fødselsår

3. Formål

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven) og andre legitime formål, f.eks. Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Betalinger

 • For at registrere betaling af kontingent samt forenings tilrettelagte arrangementer.

Jeres fødselsårstal videregives til kommunen, så foreningen kan få tilskud til medlemmer over 60 år.

4. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan være medlem af KS.

5. Videregivelse af personoplysninger

KS videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter.

6. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe du er medlem af KS.

7. Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på medlemskab, har du ret til at begære dine oplysninger slettet.

Du har visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. Automatiseret, individuel beslutningstagning.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte formanden eller sekretæren.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmulighed, herunder Datatilsynet.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte formanden eller sekretæren.

formand

Knud Pfeil

20650829

knud@pfeil.dk

kasserer

Jette Jørgensen

26115132

jette.jørgen@post.tele.dk

betalinger

Konto 2377 7625712836

eller hos kassereren